Over happybouwen.be, Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.happybouwen.be . Deze is eigendom van en wordt beheerd door het online bouwplatform Offrea, een website waar je als (ver)bouwer handig prijzen en offertes kan vergelijken van aannemers en makkelijk een aannemer in je buurt kan vinden. Door uw bezoek en/of gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Offrea BVBA heeft deze site met zorg opgebouwd. Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Offrea is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan zij verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Happybouwen.be verstrekte eigen informatie of de door de bezoekers eigenhandig geplaatste (ver)bouwervaringen, evaluaties en overige teksten.

Het gebruik van happybouwen.be is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het in dienst nemen van een aannemer als (in)direct gevolg van enige op Happybouwen.be verkregen informatie, is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de site.
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
Offrea stelt redelijkerwijze alles in het werk om ervoor te zorgen dat het proces van plaatsing van informatie door gebruikers op de daarvoor voorziene ruimte (“forum”) van deze site zo correct mogelijk verloopt.

Bij het ingeven van een nieuwe aannemer of vakman, verifiert Offrea het bestaan van de aannemer op basis van meerdere informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld de overheidsdatabase van geregistreerde aannemers, het Internet, alsook de eventuele website van de aannemer. Indien nergens melding wordt gemaakt van een aangebrachte aannemer, dan kan Offrea beslissen de naam van deze aannemer evenals evaluaties van deze aannemer niet te publiceren. Eveneens kan Offrea beslissen om aannemers of vaklui die geen rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld natuurlijke personen met/zonder een Belgisch BTW nummer) niet te publiceren, evenals de evaluaties van deze aannemer. De opname van een aannemer op de site happybouwen.be gebeurt volledig kostenloos en heeft enkel een informatief doel; deze opname is aldus op zich niet het gevolg van enige vorm van sponsoring en heeft evenmin enige reclamevoering tot doel.

Enkel opdrachtgevers-klanten kunnen, eveneens kostenloos, hun (ver)bouwervaringen met en evaluaties van aannemers op het forum laten plaatsen. Voorts kan Offrea beslissen evaluaties en/of bijhorende informatie komende van bepaalde gebruikers niet (langer) te publiceren indien Offrea daadwerkelijk vermoedt, bijvoorbeeld op basis van de haar door derden aangereikte specifieke informatie of door eigen onderzoek, dat de informatie onjuist is en/of de evaluatie kennelijk onrechtmatig of niet-representatief is. Dit kan gebeuren op basis van ontvangen klachten, bepaalde patronen die wijzen op misbruik of manipulatie (zoals het gebruik van anonieme email adressen; een onrealistisch hoog aantal evaluaties in een korte tijdsspanne of andere verdachte statistische schommelingen; meerdere evaluaties door eenzelfde bezoeker voor dezelfde aannemer; familiale, professionele of concurrentiële band/verhouding met een bepaalde aannemer, enzovoorts).

Offrea kan de beoordelaar vragen informatie te verschaffen die bewijst dat de beoordelaar daadwerkelijk met een bepaalde aannemer of vakman heeft gewerkt (ondertekende offerte, betalingsbewijs, email correspondentie, enzovoorts). Door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden, verbindt de beoordelaar zich ertoe dit bewijs van samenlevering op eenvoudige vraag van Offrea BVBA binnen de 5 werkdagen aan te leveren. Op basis hiervan kan Offrea beslissen evaluaties te verwijderen of niet te publiceren. Offrea behoudt zich het recht voor om kleine aanpassingen aan te brengen in het tekstuele gedeelte van de evaluatie, zonder de feitelijke inhoud van de tekst te veranderen, bijvoorbeeld om taalfouten te verbeteren.

Over het al dan niet publiceren van informatie en evaluaties wordt niet gecommuniceerd, en dient Offrea geen verantwoording af te leggen.

Ondanks voornoemde controles kan Offrea echter zelf nooit oordelen over de juistheid van de informatie die door een gebruiker op het forum wordt verschaft. Het is daarom niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet (meer) met de realiteit overeenstemt. Offrea kan aldus geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld aan de bezoekers en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

De gebruiker zelf is alleen verantwoordelijk voor de door hem op happybouwen.be gesuggereerde, aangemaakte of geposte informatie en evaluaties. De gebruiker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat, representatief en niet misleidend of onrechtmatig is. Verder garandeert de gebruiker dat, door het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot eventuele relevante persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten, contractuele verbintenissen, confidentialiteitsverbintenissen, enz) en niet onrechtmatig handelt (zoals bijvoorbeeld bewezen laster of eerroof, reputatieschade, enz). Happybouwen.be en Offrea BVBA distantieren zich volledig van dergelijke inbreuken die tevens een schending van deze Gebruikersvoorwaarden inhouden, en de gebruiker zal Offrea en happybouwen.be dan ook integraal (ook financieel) vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken of vorderingen op die basis vanwege derden.

Offrea stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Met het versturen van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het Internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op Offrea.

Klachten
Zoals hierboven vermeld, voert Offrea een beperkt aantal voorafgaandelijke controles uit met betrekking tot de identiteit van de gebruiker-beoordelaar. Wanneer Offrea kennis krijgt van feiten of omstandigheden waaruit daadwerkelijk het onwettelijke of onrechtmatige karakter van een door een gebruiker op het forum geposte evaluatie blijkt, dan zal Offrea in haar wettelijk voorziene rol van technisch hosting-tussenpersoon actie ondernemen conform artikel XII.19 van Titel I, Boek XII van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (“W.E.R.”) betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

In uitvoering hiervan kan u Offrea feiten die wijzen op een onwettig of onrechtmatig gebruik op het forum van deze website of andere klachten over de werking van deze website overmaken via email te richten aan : klachten@happybouwen.be.

In uw melding dient u duidelijk volgende informatie weer te geven, zoniet houdt Offrea zich het recht voor de behandeling ervan te weigeren:
• De precieze evaluatie waarop uw melding betrekking heeft.
• De reden van uw melding (bv. vermoeden dat het gaat om valse of fictieve evaluatie).
• Een duidelijke argumentatie.
. Eventuele overmaking van pertinente stavingstukken (bijv. uitkomst van eerdere geschillenbeslechting met de relevante gebruiker-beoordelaar)

Offrea kan als louter technisch hosting-tussenpersoon echter zelf geen klachten beslechten die betrekking hebben op de inhoud van een evaluatie en de individuele ervaringen van een gebruiker (bijvoorbeeld de door hen gegeven scores op bepaalde criteria), aangezien zij hierbij geen betrokken partij is en aldus geen enkele daadwerkelijke manier of middelen heeft om hier zelf op permanente wijze (pro)actief inhoudelijk toezicht op uit te oefenen.

Indien uw klacht aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan krijgt u innen twee werkdagen een bevestiging dat uw klacht of melding in ontvangst werd genomen. Binnen de vijf daaropvolgende werkdagen krijgt u bericht over de stappen die Offrea verder zal ondernemen, zoals bv. het contacteren van de beoordelaar waartegen de klacht is gericht of het (tijdelijk) verwijderen of ontoegankelijk maken van de betwiste evaluatie in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Offrea behandelt deze meldingen en klachten als een zorgvuldig technisch beheerder van Happybouwen.be en zal alle maatregelen nemen waarvan zij meent dat deze in het kader hiervan noodzakelijk zijn, waaronder het (tijdelijk) verhinderen van toegang tot bepaaldeinformatie en/of verplichte aangifte bij de bevoegde authoriteiten als bepaald in het hierboven reeds aangehaalde artikel XII.19 van het W.E.R.. Als beheerder van de Happybouwen.be is Offrea evenwel neutraal en komt zij niet tussen in geschillen tussen bezoekers, gebruikers en/of aannemers vermeld op de website. Hiertoe zijn in principe enkel de rechtbanken bevoegd. Offrea zal gevolg geven aan rechterlijke verzoeken en beslissingen.

Alle kennisgevingen van Offrea in het kader van deze klachtenprocedure, zullen gebeuren via email. Dit taal van de correspondentie is Nederlands of Frans. .

Intellectuele eigendom
De teksten, foto's, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Offrea bvba. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Offrea bvba de informatie op deze site op een ander medium op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van ervaringen,evaluaties en scores of het opgeven van aannemers op de site geeft de gebruiker Offrea bvba het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om deze informatie te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om deze informatie in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De gebruiker geeft Offrea het recht om, als licentienemer van zijn of haar informatie, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op deze informatie en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de gebruiker ingestuurde informatie handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De gebruiker geeft Offrea bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Offrea niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de gebruiker ten aanzien van de informatie en tegen derden die anderszins onrechtmatig jegens de gebruiker handelen ten aanzien van de informatie.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Offrea zamelt enkel die persoonsgegevens in die u bij uw gebruik van de website meedeelt, zoals: voornaam, naam, gebruikersnaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast registreert Offrea eveneens uw IP adres, de paginas die u bezocht en het tijdstip en duur van uw bezoek.

Deze gegevens worden ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult wanneer u de website happybouwen.be gebruikt. De gegevens die via deze formulieren worden meegedeeld, worden in de bestanden van Offrea opgenomen. Ze worden louter gebruikt voor het goede functioneren van happybouwen.be. Voor de uitoefening van bepaalde taken doet Offrea beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld: technisch onderhoud van de website). Hiertoe mogen de gegevens eventueel aan derde partijen worden doorgegeven. Deze partijen hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies. Ze mogen uw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

Zonder uw voorafgaande toestemming worden de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt, noch door derde partijen, noch door Offrea zelf.

Offrea heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien:

- de wet dat vereist, en/of
- de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist, en/of
- u dat vraagt, en/of
- onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het openbare register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op onderstaand correspondentie-adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.
Wijzigingen
Offrea kan deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 7 kalenderdagen.

Offrea BVBA is gevestigd te 2240 ZANDHOVEN, Langestraat 207 (BE-0809.411.946, zaakvoerder R. Verhaegen).
Aannemer wijzigen   Gebruiksvoorwaarden   Over happybouwen.be   Sitemap   Copyright 2019 Offrea