Aantal aannemers:
Aantal beoordelingen:

“Zijn deze beoordelingen betrouwbaar?”

Beoordelaars worden eerst gecontroleerd alvorens evaluaties worden gepubliceerd. Er wordt nagegaan of de persoon die een evaluatie nalaat wel werkelijk is wie hij/zij zegt te zijn. In de mate van het mogelijke wordt er ook gecontroleerd of de beoordelaar geen familiale of professionele banden heeft met het geëvalueerde aannemingsbedrijf. In geval van twijfel wordt een bewijs van de samenwerking met de aannemer (een offerte, een factuur, etc). gevraagd. > meer info

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.happybouwen.be . Deze is eigendom van en wordt beheerd door Offrea (gevestigd te 2240 ZANDHOVEN, Langestraat 207 (BE-0809.411.946, zaakvoerder R. Verhaegen). Door jouw bezoek en/of gebruik van deze website verbind je jou ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Ga je niet akkoord, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.

Happybouwen.be is een website waar je beoordelingen over aannemers in heel België kan lezen en schrijven. Offrea besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Offrea niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Offrea de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Offrea wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

Offrea is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan zij verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Happybouwen.be verstrekte eigen informatie of de door de bezoekers eigenhandig geplaatste (ver)bouwervaringen, beoordelingen en overige teksten.

Het gebruik van happybouwen.be is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het in dienst nemen van een bedrijf als (in)direct gevolg van enige op Happybouwen.be verkregen informatie, is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de site.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

Offrea stelt redelijkerwijze alles in het werk om ervoor te zorgen dat het proces van plaatsing van informatie door gebruikers op de daarvoor voorziene ruimte van deze site zo correct mogelijk verloopt.Bij het ingeven van een nieuw bedrijf, verifiert Offrea het bestaan hiervan op basis van meerdere informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld de overheidsdatabase van geregistreerde aannemers, het Internet, alsook de eventuele website van de aannemer. Indien nergens melding wordt gemaakt van een aangebrachte aannemer, dan kan Offrea beslissen de naam van deze aannemer evenals beoordelingen van deze aannemer niet te publiceren. Eveneens kan Offrea beslissen om aannemers of vakmannen die geen rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld natuurlijke personen met/zonder een Belgisch BTW nummer) niet te publiceren, evenals de gekoppelde beoordelingen. De opname van een aannemer op happybouwen.be gebeurt volledig kostenloos en heeft enkel een informatief doel; deze opname is aldus op zich niet het gevolg van enige vorm van sponsoring en heeft evenmin enige reclamevoering tot doel.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. Offrea beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden jou aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak. Offrea aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Offrea kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook dat een van bedrijven die op happybouwen.be gepubliceers taan. Offrea is slechts een bemiddelaar. Onze opdracht bestaat uitsluitend om gebruikers in staat te stellen beoordelingen over bedrijven te plaatsen, en beoordelingen van anderen te lezen. Vanwege dat beperkte karakter gaat de gebruiker ermee akkoord dat Offrea in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien tussen iemand die de website bezoekt/gebruikt enerzijds en een op happybouwen.be gepubliceerd bedrijf anderzijds.

Beoordelingsbeleid

Enkel particulieren kunnen, eveneens kosteloos, hun eigen (ver)bouwervaringen in de vorm van een beoordeling op Happy Bouwen laten plaatsen, en dat in eigen naam. Voorts kan Happy Bouwen beslissen beoordelingen en/of bijhorende informatie komende van bepaalde gebruikers niet (langer) te publiceren indien Happy Bouwen daadwerkelijk vermoedt, bijvoorbeeld op basis van de haar door derden aangereikte specifieke informatie of door eigen onderzoek, dat de informatie onjuist is en/of de evaluatie kennelijk onrechtmatig of niet-representatief is. Dat kan gebeuren op basis van ontvangen klachten, bepaalde patronen die wijzen op misbruik of manipulatie (zoals het gebruik van anonieme e-mailadressen; een onrealistisch hoog aantal beoordelingen een korte tijdsspanne of andere verdachte statistische schommelingen; meerdere beoordelingen door eenzelfde bezoeker voor dezelfde aannemer; familiale, professionele of concurrentiële band/verhouding met een bepaalde aannemer; enzovoort). Verder wordt nagegaan of de beoordeling gecontroleerd die conform de gebruiksvoorwaarden is geschreven. Zo zijn beledigende, discriminerende en aanstootgevende beoordelingen niet toegestaan. Tot slot worden de persoongegevens van de beoordelaar gecontroleerd en krijgt de beoordelaar een automatische e-mailverificatie om de juistheid van het e-mailadres te controleren.

Happy Bouwen kan de beoordelaar vragen informatie te verschaffen die bewijst dat de beoordelaar daadwerkelijk met een bepaalde aannemer of vakman heeft gewerkt (ondertekende offerte, betalingsbewijs, e-mailcorrespondentie, enzovoort). Door de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden verbindt de beoordelaar zich ertoe dat bewijs van samenwerking op eenvoudige vraag van Happy Bouwen binnen de vijf werkdagen aan te leveren. Op basis daarvan kan Happy Bouwen beslissen beoordelingen te verwijderen of niet te publiceren. Happy Bouwen behoudt zich het recht voor om kleine aanpassingen aan te brengen in het tekstuele gedeelte van de evaluatie, zonder de feitelijke inhoud van de tekst te veranderen, bijvoorbeeld om taalfouten te verbeteren.

Over het al dan niet publiceren van informatie en beoordelingen wordt niet gecommuniceerd, en dient Happy Bouwen geen verantwoording af te leggen. Reageren op een oudere beoordeling is niet mogelijk. Wel kan een extra beoordeling voor de aannemer in kwestie toegevoegd worden.

Ondanks voornoemde controles kan Happy Bouwen echter zelf nooit oordelen over de juistheid van de informatie die door een gebruiker op het forum wordt verschaft. Het is daarom niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet (meer) met de realiteit overeenstemt. Happy Bouwen kan aldus geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld aan de bezoekers en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van één of meerdere inlichtingen die op haar site beschikbaar zijn.

De gebruiker zelf is alleen verantwoordelijk voor de door hem/haar op happybouwen.be gesuggereerde, aangemaakte of geposte informatie en beoordelingen. De gebruiker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat, representatief en niet misleidend of onrechtmatig is. Verder garandeert de gebruiker dat, door het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot eventuele relevante persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten, contractuele verbintenissen, confidentialiteitsverbintenissen, enzovoort) en niet onrechtmatig handelt (zoals bijvoorbeeld bewezen laster of eerroof, reputatieschade, enzovoort). Happybouwen.be en Offrea distantiëren zich volledig van dergelijke inbreuken die tevens een schending van de Gebruikersvoorwaarden inhouden, en de gebruiker zal Happy Bouwen en happybouwen.be dan ook integraal (ook financieel) vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken of vorderingen op die basis vanwege derden.

Happy Bouwen stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren. Met het versturen van jouw gegevens, erken je dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op Happy Bouwen.

Klachten

Wanneer Offrea kennis krijgt van feiten of omstandigheden waaruit daadwerkelijk het onwettelijke of onrechtmatige karakter van een door een gebruiker geplaatste beoordeling blijkt, dan zal Offrea in haar wettelijk voorziene rol van technisch hosting-tussenpersoon actie ondernemen conform artikel XII.19 van Titel I, Boek XII van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (“W.E.R.”) betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.


In uitvoering hiervan kan je Offrea via e-mail (klachten@happybouwen.be) op de hoogte stellen van feiten die wijzen op een onwettig of onrechtmatig gebruik van deze website of andere klachten over de werking van deze website.

In jouw melding dien je duidelijk volgende informatie weer te geven, zoniet houdt Offrea zich het recht voor de behandeling ervan te weigeren:

  • De precieze beoordeling waarop jouw melding betrekking heeft.
  • De reden van jouw melding (bv. vermoeden dat het gaat om valse of fictieve beoordeling)
  • Een duidelijke argumentatie.
  • Eventuele overmaking van pertinente stavingstukken (bijv. uitkomst van eerdere geschillenbeslechting met de relevante gebruiker-beoordelaar)

Offrea kan als louter technisch hosting-tussenpersoon echter zelf geen klachten beslechten die betrekking hebben op de inhoud van een beoordeling en de individuele ervaringen van een gebruiker (bijvoorbeeld de door hen gegeven scores op bepaalde criteria), aangezien zij hierbij geen betrokken partij is en aldus geen enkele daadwerkelijke manier of middelen heeft om hier zelf op permanente wijze (pro)actief inhoudelijk toezicht op uit te oefenen.


Indien jouw klacht aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan krijg je binnen vijf werkdagen een bevestiging dat jouw klacht of melding in ontvangst werd genomen. Binnen de tien daaropvolgende werkdagen krijg je bericht over de stappen die Offrea verder zal ondernemen, zoals bv. het contacteren van de beoordelaar waartegen de klacht is gericht of het (tijdelijk) verwijderen of ontoegankelijk maken van de betwiste beoordeling in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Offrea behandelt deze meldingen en klachten als een zorgvuldig technisch beheerder van Happybouwen.be en zal alle maatregelen nemen waarvan zij meent dat deze in het kader hiervan noodzakelijk zijn, waaronder het (tijdelijk) verhinderen van toegang tot bepaalde informatie en/of verplichte aangifte bij de bevoegde authoriteiten als bepaald in het hierboven reeds aangehaalde artikel XII.19 van het W.E.R.. Als beheerder van de Happybouwen.be is Offrea evenwel neutraal en komt zij niet tussen in geschillen tussen bezoekers, gebruikers en/of aannemers vermeld op de website. Hiertoe zijn in principe enkel de rechtbanken bevoegd. Offrea zal gevolg geven aan rechterlijke verzoeken en beslissingen.

Alle kennisgevingen van Offrea in het kader van deze klachtenprocedure, zullen gebeuren via email. Dit taal van de correspondentie is Nederlands of Frans.

Intellectuele eigendom

De software, databases, formulieren, productnamen, teksten, foto's, beelden, elementen en illustraties, grafieken, kleurcombinaties, slogans, lay-outs, bladschakkingen, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Offrea bvba. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Offrea bvba de informatie op deze site op een ander medium op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van ervaringen, beoordelingen en scores of het opgeven van aannemers op de site geeft de gebruiker Offrea bvba het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om deze informatie te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om deze informatie in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De gebruiker geeft Offrea het recht om, als licentienemer van zijn of haar informatie, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op deze informatie en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de gebruiker ingestuurde informatie handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De gebruiker geeft Offrea bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Offrea niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de gebruiker ten aanzien van de informatie en tegen derden die anderszins onrechtmatig jegens de gebruiker handelen ten aanzien van de informatie.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Hoe wij jouw persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en beschermen kan je lezen in ons Privacybeleid.

Rechtbank

Onderhavige voorwaarden evenals elk gebruik van de Website en/of diensten van Offrea wordt beheerst door het Belgisch Recht. Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, de website en/of diensten van Offrea, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen.

Wijzigingen

De laatste update aan deze Gebruiksvoorwaarden vond plaats op 14 februari 2020. Offrea kan deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 7 kalenderdagen.

Copyright 2020 HappyBouwen - Alle rechten voorbehouden