Aantal aannemers:
Aantal beoordelingen:

“Zijn deze beoordelingen betrouwbaar?”

Beoordelaars worden eerst gecontroleerd alvorens evaluaties worden gepubliceerd. Er wordt nagegaan of de persoon die een evaluatie nalaat wel werkelijk is wie hij/zij zegt te zijn. In de mate van het mogelijke wordt er ook gecontroleerd of de beoordelaar geen familiale of professionele banden heeft met het geëvalueerde aannemingsbedrijf. In geval van twijfel wordt een bewijs van de samenwerking met de aannemer (een offerte, een factuur, etc). gevraagd. > meer info

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je dat Happy Bouwen jouw gegevens verzamelt en verwerkt. Hoe wij vertrouwelijk met deze informatie omgaan, lees je in onderstaand privacybeleid & in onze Cookie Statement.

Dit privacybeleid is van toepassing op (i) https://www.happybouwen.be/, hierna “Website” of “Happy Bouwen” en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Happy Bouwen en zij die deze website bezoeken.

Uitsluitingen

De Website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze eigen website. In geen geval kan Happy Bouwen verantwoordelijk worden geacht voor het privacybeleid van enige derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid.

Dit privacybeleid is bovendien enkel van toepassing op persoonlijke informatie en niet op publieke informatie.

Beoordelaars

Wanneer een websitebezoeker een beoordeling over een bedrijf op de Website plaatst (hierna “beoordelaar”) is de inhoud hiervan – inclusief beeldmateriaal, schermnaam en woonplaats, publieke informatie die mag (i) openbaar gemaakt worden, (ii) gedeeld worden en (iii) gekopieerd worden. Contactgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer) zullen hieruit worden verwijderd en zijn enkel voor interne verwerking.

Bedrijven

Wanneer een websitebezoeker bedrijfsgegevens achterlaat, mogen die eveneens (i) openbaar gemaakt worden, (ii) gedeeld worden en (iii) gekopieerd worden. Het gaat om de bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, website, telefoonnummer en de sectoren waarin het bedrijf actief is.

Welke gegevens verzamelt Happy Bouwen?

Door de website te bezoeken of door te klikken op een e-mail van Happy Bouwen, wordt er automatisch anonieme informatie opgeslagen via cookies of vergelijkbare technologieën die Happy Bouwen in staat stellen om dit te doen. Happy Bouwen houdt bijvoorbeeld bij welke pagina’s je bezoekt (doorklik- en navigatiegegevens), welke webbrowser je gebruikt, welke website je bezocht waarmee je toegang kreeg tot de website. Het is niet mogelijk jou te identificeren op grond van deze gegevens, aangezien deze geanonimiseerd zijn. Het laat Happy Bouwen enkel toe om de trafiek op de Website in kaart te brengen om verbeteringen aan te brengen aan onze diensten, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden of advertenties te tonen.

Wens je als websitebezoeker een beoordeling achter te laten (“beoordelaar”) of door ons gecontacteerd te worden, wordt er via een invulformulier expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Geef je als de betrokkene jouw toestemming, worden die gegevens, samen met je IP-adres, gebruikt voor klantenbeheer (administratie en opvolging van beoordelingen) en voor gepersonaliseerde marketing en reclame, zoals een nieuwsbrief. Het gaat om volgende expliciete gegevens:

 • Identificatiegegevens
  • Schermnaam
  • Naam en voornaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Woonplaats – enkel voor beoordelingsformulier
 • Leefgewoonten relevant voor je beoordeling: informatie over het verbruik van goederen, diensten en gedrag van de beoordelaar, alsook zijn/haar bezittingen (grond, eigendommen of andere) – enkel voor beoordelingsformulier
 • Woningkenmerken relevant voor je beoordeling, eventueel aangevuld met afbeeldingen, plannen, schetsen – enkel voor beoordelingsformulier

Wens je als websitebezoeker de gegevens van een bedrijf toe te voegen of aan te passen, wordt je eveneens naar volgende identificatiegegevens gevraagd:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Alle gegevens die Happy Bouwen verkrijgt via derden of uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media en respons per e-mail worden conform bewaard.

Wat doet Happy Bouwen met jouw gegevens?

Het verwerken van jouw gegevens laat Happy Bouwen toe om de trafiek op de Website in kaart te brengen, alsook om verbeteringen aan te brengen aan onze diensten en Website. Jouw gegevens worden daarnaast ook ingezet om je gepersonaliseerde marketing, reclame en communicatie te sturen.

Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van happybouwen.be na uitdrukkelijke goedkeuring van het Privacybeleid. Happy Bouwen verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn om de aangevraagde diensten te kunnen leveren. In dit geval, heeft dat als doel dat (i) contact met jou opnemen om de inhoud van je beoordeling te controleren of vervolledigen, je te updaten over de status van je beoordeling, of jouw vraag te beantwoorden, (ii) contact met jou opnemen om de inhoud van de bedrijfsgegevens te controleren of vervolledigen en (iii) om gepast te kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor klantensupport.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en niet verkocht of gedeeld aan derde partijen (i) die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door Happy Bouwen (ii) zonder dat jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Jouw informatie is in eerste instantie bestemd voor intern gebruik bij Happy Bouwen en alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Happy Bouwen zal jouw persoonsgegevens enkel aan derden meedeelt, onder volgende strikte voorwaarden:

 1. wanneer Happy Bouwen hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 2. wanneer Happy Bouwen of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens –  dewelke Happy Bouwen heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.
 3. wanneer Happy Bouwen voor bepaalde taken of onderzoeken zelf de middelen niet heeft, zoals het versturen van een nieuwsbrief aan meerdere geadresseerden. Indien Happy Bouwen beroep doet op een externe verwerker, zal er op toegezien worden dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Happy Bouwen legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Jij hebt steeds het recht om…

 • je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens of deze verwerking te beperken
  Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door het weigeren van cookies of door je verzoek per e-mail naar privacy@happybouwen.be te sturen. Happy Bouwen stelt alles in het werk om je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

 • volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Happy Bouwen te vragen jouw gegevens over te dragen naar een andere dienstverlener, per schriftelijk verzoek via privacy@happybouwen.be 

Klacht indienen?

Happy Bouwen tracht op elk moment te handelen overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie.

Happy Bouwen verbindt zich ertoe om eender welke haalbare, fysieke, dan wel technologische of organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Happy Bouwen bewaart alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e-mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Happy Bouwen kan in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Update Privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2020. Happy Bouwen is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

Contacteer Happy Bouwen

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop Happy Bouwen bvba jouw gegevens verwerkt, kan je Happy Bouwen steeds bereiken

Copyright 2020 HappyBouwen - Alle rechten voorbehouden